Regulamin


1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej „Wypróbuj soczewki B+L Ultra” organizowanej za pośrednictwem strony internetowej http://miejtonaoku.pl/poznaj  zwanej dalej „Akcją promocyjną” lub „Akcją”.
 2. Akcja promocyjna trwa od 01.07.2018 do 31.07.2018 r. lub do wyczerpania produktów przeznaczonych do akcji promocyjnej.
 3. Zleceniodawcą Organizacji Akcji promocyjnej, jest VP Valeant sp. z o.o. sp. j. ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydz. Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000473149, NIP  813-36-66-251, REGON 180763801.
 4. Organizacja Akcji promocyjnej została powierzona przez VP Valeant agencji NuOrder Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, , ul. Adama Idźkowskiego 4 lok. 10 00-442, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327152, posiadającej NIP: 5213522564, będącej płatnikiem VAT, zwanej dalej „Organizatorem”.
 5. W Akcji promocyjnej mogą brać udział osoby fizyczne, powyżej 18 roku życia, których miejscem stałego zamieszkania lub pobytu jest Polska, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwane dalej „Uczestnikiem”). Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy VP Valeant, oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 6. Uczestnikami Akcji promocyjnej nie mogą być pracownicy Organizatora ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym do którego stosuje się przepisy o zleceniu Akcji promocyjnej oraz członkowie rodzin wskazanych osób, aż do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 7. Przystępując do udziału w Akcji, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym przedmiocie.

2.Warunki udziału w akcji promocyjnej

 1. Akcja promocyjna jest dobrowolna i nieodpłatna.
 2. Akcja realizowana jest poprzez indywidualne bądź sieciowe salony optyczne, zlokalizowane na terytorium Rzeczpospolitej, które wyraziły chęć udziału w Akcji (dalej „Salony optyczne”). Lista Salonów optycznych biorących udział w Akcji dostępna jest na stronie http://wyprobuj.miejtonaoku.pl/lista-salonow
 3. W ramach Akcji promocyjnej Organizator oferuje za pośrednictwem Salonów Optycznych możliwość badania wzroku (na podstawie otrzymanego voucher’a – szerzej opisane w §3) wraz z dopasowaniem miękkich soczewek kontaktowych, przeprowadzonym przez dostępnego w Salonie Optycznym specjalistę (lekarz okulista lub optometrysta) (dalej „Badanie”) oraz przekazuje Uczestnikowi próbny zestaw, który obejmuje 1 parę soczewek B+L ULTRA® oraz 1 szt. płynu BioTrue 60ml (dalej „Zestaw upominkowy”). 
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że soczewką pierwszego wyboru będzie soczewka Bausch+Lomb Ultra® , pod warunkiem, że na podstawie wyników Badania nie ma do tego przeciwskazań.
 5. Uczestnik umawia się na wizytę w sposób przyjęty w danym salonie optycznym i w tym celu musi kontaktować się bezpośrednio z Salonem.
 6. Zgłoszenie do udziału w Akcji promocyjnej można wypełnić poprzez formularz dostępny na stronie https://wyprobuj.miejtonaoku.pl/perfect-eye-optic.
 7. Do udziału w Akcji promocyjnej konieczne jest:
  a) wypełnienie przez Uczestnika formularza rejestracyjnego poprzez podanie: i. imienia i nazwiska ii. adresu elektronicznego e-mail
  b) podanie unikalnego kodu, o którym szerzej jest mowa w § 2.8 Regulaminu
  c) podanie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie na stronie https://wyprobuj.miejtonaoku.pl/perfect-eye-optic
  d) zapoznanie się i akceptacja przez Uczestnika Regulaminu Akcji promocyjnej.
 8. Aby wysłać ankietę konieczne jest wpisanie unikalnego kodu. Kod udostępniany jest poprzez akcję promocyjną na portalu Facebook.

3. Zasady prowadzenia akcji promocyjnej

 1. Celem ankiety, o której mowa w § 2 ust. 7b jest wyłonienie najbardziej dopasowanych Uczestników do profilu produktu (B+L ULTRA®).Każde pytanie jest punktowane. Im większą liczbę punktów otrzyma Uczestnik tym większy jest stopień jego dopasowania do profilu produktu. 
 2. W przypadku uzyskania przez Uczestników tej samej ilości punktów, decyduje pierwszeństwo wysłania ankiety rekrutacyjnej.
 3. Wysyłając ankietę Uczestnik akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu 
 4. Akcja promocyjna składa się z następujących etapów:
  a.    Etap 1 – kwalifikacja Uczestnika akcji promocyjnej polegająca na wypełnieniu ankiety która zamieszczona zostanie na stronie https://wyprobuj.miejtonaoku.pl/perfect-eye-optic
 5. b.    Etap 2 – przesłanie zakwalifikowanemu Uczestnikowi vouchera uprawniającego do bezpłatnego badania wraz z dopasowaniem soczewek (dalej „Voucher”). Ilość Voucherów jest ograniczona.
 6. Warunkiem zakwalifikowania się do akcji „Wypróbuj soczewki B+L Ultra” jest uzyskanie minimalnej ilości punktów wskazanej przez Organizatora oraz podanie odpowiedniego kodu w ankiecie zgłoszeniowej. 

  Uczestnik może maksymalnie uzyskać 180 punktów w ankiecie.
  Minimalna liczba punktów, która kwalifikuje Uczestnika do otrzymania vouchera wynosi 120.  
 7. Każdy zakwalifikowany Uczestnik otrzyma tylko jeden Voucher.  

5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie http://wyprobuj.miejtonaoku.pl/regulamin
 2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z realizacji Akcji promocyjnej, będą rozstrzygane przez sąd według właściwości ogólnej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany Regulaminu, gdy dalsze prowadzenie Akcji Promocyjnej stanie się niemożliwe na zasadach dotychczas określonych, z przyczyn niezależnych od Organizatora i na które Organizator nie miał wpływu bądź wynikających z konieczności dostosowania się przez Organizatora do obowiązujących przepisów prawa. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

6. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją promocyjną powinny być pisemne, wysłane drogą pocztową, listem poleconym na adres:

  NuOrder Group
  ul. Adama Idźkowskiego 4 lok. 10
  00-442 Warszawa 

  w terminie do 14 dni od zakończenia Akcji promocyjnej (decyduje data stempla pocztowego).

 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia na adres siedziby Organizatora.
 3. Uczestnik Akcji promocyjnej zostanie powiadomiony o rozpatrzonej reklamacji listem poleconym w terminie 7 dni od dnia jej rozpatrzenia.

Soczewki kontaktowe są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

®/TM to zastrzeżone znaki towarowe Bausch & Lomb Incorporated lub jej przedmiotów powiązanych.

Pozostałe nazwy produktów/marek są znakami towarowymi podmiotów posiadających do nich prawa.

© Bausch & Lomb Incorporated.

B+L-PL-1706-011